แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 902
1
เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข ฉบับครบเครื่อง เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ครบทุกวิชา ปี 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1061

เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข ฉบับครบเครื่อง เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ครบทุกวิชา
รวบรวมและจัดทำโดย : อ.วรวัติ กิติวงค์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนหน้า 240 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 19.05 x 25.40 ซ.ม.
 
"สรุปเนื้อหา เพื่อเตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ทั้งภาค ก และภาค ข รวมทุกวิชาในเล่มเดียว"
ได้แก่ หมวดความรอบรู้, หมวดความสามารถทั่วไป, หมวดความรู้เกี่ยวกับการประพฤติการปฏิบัติของวิชาชีพครู รวมถึงหมวดความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู พร้อมหมวดภาษาอังกฤษ
 
บทนำ  ครูผู้ช่วยคืออะไร
  เขตพื้นที่ที่บรรจุในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
  การย้ายสถานศึกษา
  ครูผู้ช่วยต้องสอบอะไรบ้าง
 
บทที่1 ความสามารถทั่วไป
   
 ความสามารถด้านตัวเลข
 • ผลบวกของจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง ก[/*]
 • ผลบวกของจำนวนนับที่ไม่ได้เริ่มจาก 1[/*]
 • ผลบวกของเลขจำนวนเรียงกันที่เป็นเลขคู่ หรือเลขคี่[/*]
 • จำนวนเสาที่ปักตามเส้นรอบวง[/*]
 • จำนวนเสาที่ปักตามแนวเส้นตรง[/*]
 • การนับจำนวนขา หัว และตัวของสัตว์[/*]
 • การคำนวนอายุ[/*]
ตัวเลขแบบอนุกรม
 การคำนวณร้อยละ เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วน
 การให้เหตุผลเชิงอุปมาอุปไมย
 การให้เหตุผลเชิงสรุปความ
 การให้เหตุผลทางภาษา
 วลีและประโยค
 
การใช้คำราชาศัพท์
 • การใช้ทรง[/*]
 • การใช้คำ พระบรม/พระบรมราช,พระราช,พระ[/*]
 • ตัวอย่างคำราชาศัพท์[/*]
เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บททที่ 1 พร้อมเฉลย
 
บทที่ 2 ภาษาอังกฤษ
 
 Parts of Speech
 • Noun[/*]
 • Pronoun[/*]
 • Verb[/*]
 • Adjective[/*]
 • Adverb[/*]
 • Preposition[/*]
 • Conjunction[/*]
 • Interjection[/*]
Tense
 • โครงสร้างทั้ง 12 Tense[/*]
 • กฎโครงสร้างของ Tense พื้นฐาน[/*]
 • การเปลี่ยนแปลงของ Tense ในเบื้องต้น[/*]
 • ข้อควรรู้[/*]
 • อ่าน แปล และบอกชื่อ Tense[/*]
เก้งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 2 พร้อมเฉลย
 
 
บทที่ 3  ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
  วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม
  คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการศึกษา
 
 มาตรฐานวิชาชีพครู
 • มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ[/*]
 • มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู[/*]
 • มาตรฐานของการปฏิบัติตน[/*]
สมรรถนะวิชาชีพครู
 • องค์ประกอบของสมรรถนะ[/*]
 • ประเภทของสมรรถนะ[/*]
 • สมรรถนะวิชาชีพครูตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.[/*]
 • สมรรถนะวิชาชีพครูตามเกณฑ์ของ สพฐ.[/*]
วินัยของข้าราชการครู
 • ความหมายของวินัยข้าราชการครู[/*]
 • โทษทางวินัยมี 5 สถาน[/*]
 • การผิดวินัยไม่ร้ายแรง[/*]
 • การผิดวินัยร้ายแรง[/*]
การดำเนินการทางวินัย
 • หลักการดำเนินการทางวินัย[/*]
 • ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย[/*]
 • เหตุลดหย่อนโทษ[/*]
 • การงดโทษ[/*]
 • ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษ[/*]
 • การอุทธรณ์[/*]
 • การร้องทุกข์[/*]
 • ข้อควรคำนึงในการลงโทษทางวินัย[/*]
อุดมการณ์ของครู
 • ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคนแรกของไทย[/*]
 • คุณลักษณะของครู[/*]
 • คุณลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ[/*]
 • หน้าที่ของครูที่จำเป็นมากที่สุด[/*]
 • การกระทำของครูที่สังคมไม่ชอบ[/*]
 • การกระทำของครูในสังคมชอบ[/*]
 • ความบกพร่องของครู[/*]
 • สิ่งที่ครูไม่ควรกระทำ[/*]
 คุณธรรมสำหรับครู
 • พรหมวิหาร 4[/*]
 • อิทธิบาท 4[/*]
 • ฆราวาสธรรม 4[/*]
 • โลกบาลธรรม[/*]
 • ธรรมที่ทำให้งาม[/*]
 • สังคหวัตถุ 4[/*]
 • สัปปุริสธรรม 7 [/*]
 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
 • การพัฒนาคุณภาพ[/*]
 • การติดตามตรวจสอบคุณภาพ[/*]
 • การประเมินและรับรองคุณภาพ[/*]
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน[/*]
เก็งข้อสอบครูผู้ชวย บทที่ 3 พร้อมเฉลย
 
 
บทที่ 4 กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
  สรุปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานสำคัญ
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 • สรุปสาระสำคัญ[/*]
 • ความหมายของคำศัพท์ที่สำคัญ[/*]
 • รูปแบบการศึกษา[/*]
 • การศึกษาภาคบังคับ จำนวน 9 ปี(ป.1-ป.3)[/*]
 • แนวการจัดการศึกษา[/*]
 • การบริหารและการจัดการศึกษา[/*]
 • สภาการศึกษา[/*]
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546[/*]
 • การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ[/*]
 • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546[/*]
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547[/*]
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546[/*]
 • พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551[/*]
 สรุปประเด็นสำคัญกฎหมายในการปฏิบัติราชการ
 • ระเบียบว่าด้วยงานสารบัญ[/*]
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย[/*]
 • ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550[/*]
 • ระเบียบว่าด้วยเวลาการทำงาน[/*]
 • ระเบียบว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา[/*]
 • ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[/*]
 • ระเบียบว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา[/*]
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการลาของข้าราชการพ.ศ.2555[/*]
ตัวอย่างข้อสอบที่น่าสนใจ
  เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 4 พร้อมเฉลย
 
 
บทที่5 ความรอบรู้ทั่วไป
   
สรุปสาระสำคัญของนโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันโอชา
 • นโยบายที่แถลงไว้มีทัง้หมด 11 ด้าน[/*]
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย
 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการใหม่ล่าสุด
 • จุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา[/*]
 • นโยบายด้านการศึกษา[/*]
 • นโยบายการปราบปารมการทุจริต[/*]
 • นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[/*]
 • DLIT มี 5 รูปแบบ (5 Module)[/*]
 นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ (Moderate Class More Knowledge)
   
  นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
 • วิสัยทัศน์[/*]
 • มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ[/*]
 • รายการที่จัดสรรให้ฟรีมี 5 รายการ[/*]
 • การจัดหาหนังสือเรียน[/*]
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2545-2559) และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552-2559
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561)
  มาตรฐานการศึกษาของชาติ
   
ระบบการพัฒนาโรงเรียนของ สพฐ.
 • โรงเรียนในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN)[/*]
ทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21
   
  ค่านิยม 12 ประการ
 • บทอาขยานค่านิยม 12 ประการ[/*]
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
 
 ลักษณะการสอบ
 • การสอบ PISA[/*]
 • การทดสอบ O-NET[/*]
 • การสอบ GAT[/*]
 • การสอบ PAT[/*]
 • การสอบอื่นๆ[/*]
การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
 • คำขวัญอาเซียน[/*]
 • สัญลักษณ์อาเซียน[/*]
 • สำนักเลขาธิการอาเซียน[/*]
 • เลขาธิการอาเซียน(ASEAN Secretary-General)[/*]
 • ประธานอาเซียน[/*]
 • การประชุมสุดยอดอาเซียน[/*]
 • ปฎิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration)[/*]
 • ข้อมูลเศรษฐกิจอาเซียน[/*]
 • เขตการค้าเสรีอาเซียน[/*]
 • ชื่อเต็มของประเทศสมาชิกอาเซียน[/*]
 • ข้อมูลพื้นฐานประเทศอาเซียน[/*]
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • มูลนิธิชัยพัฒนา[/*]
 • โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช[/*]
ความรู้ทั่วไป
 • วันสำคัญที่ครูควรครู[/*]
 • สถานศึกษา 3D[/*]
 • ห้องสมุด 3D[/*]
 • กฏ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรคร้ายแรงห้ามบรรจุเข้ารับราชการ[/*]
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[/*]
 • กิจกรรม Bike for Mom 2015[/*]
 • อุทยานประวัติศาสตร์ "อุทยานราชภักดิ์"[/*]
สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
 • สภานิติบัญญัติแห่งชาติ[/*]
 • คณะรัฐมนตรี[/*]
 • สภาปฎิรูปแห่งชาติ[/*]
 • คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ[/*]
 • สรุปหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ[/*]
เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 5 พร้อมเฉลย
 
 
บทที่ 6 หลักสูตรการสอน จิตวิทยาและการพัฒนาผู้เรียน
   
 การพัฒนาหลักสูตร
 • ความหมายของหลักสูตร[/*]
 • องค์ประกอบของหลักสูตร[/*]
 • การพัฒนาหลักสูตร[/*]
 • ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร[/*]
หลักสูตรการศึกษาในประเทศไทย
 • พุทธศักราช 2503 [/*]
 • พุทธศักราช 2521[/*]
 • พุทธศักราช 2533[/*]
 • พุทธศักราช 2544[/*]
 • พุทธศักราช 2551[/*]
 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551[/*]
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
  การสอนผังมโนทัศน์
  การสอนแบบกาเย่
 
   การสอนแบบ 4 MAT
 • ขั้นตอนการสอน[/*]
การสอนแบบ CIPPA
  การเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Cooperative Learning )
  การสอนแบบสร้างเรื่อง ( Storyline Model)
  การสอนแบบบูรณาการ (Integration)
 
  การสอนแบบโครงงาน
 • ประเภทของโครงงาน[/*]
 • ขั้นตอนการทำโครงงาน[/*]
การสอนแบบนิรนัย (Deductive Method)
  การสอนแบบอุปนัย (Inductive Method)
  เทคนิคการสอนแบบหมวก 6 ใบ
 
   เทคนิคการสอนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
 • กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 [/*]
 • กระบวนการทางปัญญา[/*]
 • กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E[/*]
 • บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จ (แนวคิการสอน IS ของโรงเรียนมาตรฐานสากล)[/*]
 การพัฒนาการคิด
 • ความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับการคิด[/*]
 จิตวิทยาการศึกษา
 • พฤติกรรมของมนุษย์[/*]
 • ขอบข่ายของจิตวิทยาการศึกษา[/*]
 • การจูงใจ (Motivation)[/*]
 • การเรียนรู้[/*]
 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่ควรรู้
 • ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์[/*]
 • ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์[/*]
 • ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก[/*]
 • ทฤษฎีการเรียนรู้ของวัตสัน[/*]
 • ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำ[/*]
 • ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสัมพันธ์เชื่อมโยงของเธอร์นไดค์[/*]
 • ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มเกสตัลท์[/*]
 • ทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของเพียเจต์[/*]
 • ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรุนเนอร์[/*]
 • ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)[/*]
 • ทฤษฎีโครงสร้างทางปัญญาของกิลฟอร์ด[/*]
 • ทฤษฎีลำดับขั้นการเรียนรู้ของบลูม[/*]
 • ทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของเอดการ์ เดล[/*]
  เมตาคอกนิชัน (Metacognition)
   การแนะแนว
 • ประวัติการแนะแนว[/*]
 • ความหมายของการแนะแนว[/*]
 • ประเภทของการแนะแนว[/*]
 • บริการแนะแนว[/*]
 •  [/*]
  บทที่ 7 การวิจัย วัดผล และเทคโนโลยีการศึกษา
  หลักการวัดและเมินผลการศึกษา
 
    สรุปการประเมินผล
 • จุดมุ่งหมายของการประเมินผล[/*]
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล[/*]
 • ประเภทของการวัดผล[/*]
 • ระดับของการวัด[/*]
 • แบบทดสอบความรู้[/*]
 • คุณภาพของเครื่องมือ[/*]
 • ควาตรง (Validity)[/*]
 • ความเชื่อมั่น (Reliability)[/*]
 • ความยาก (Difficulty)[/*]
 • อำนาจจำแนก (Discrimination)[/*]
 • ความเป็นปรนัย (Objectivity)[/*]
  การวิจัยทางการศึกษา
 • จุดมุ่งหมายของการศึกษา[/*]
 • ประเภทของการวิจัย[/*]
 • การวิจัยเชิงปฎิบัติการ[/*]
 • การวิจัยและพัฒนาการศึกษา[/*]
 • คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย[/*]
 • การวิเคราะห์ข้อมูล[/*]
 • การเขียนราบงานการวิจัย[/*]
 • ข้อสำคัญของการวิจัย[/*]
 • ฝึกวิเคราะห์การวิจัย[/*]
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • เทคโนโลยี (Technology)[/*]
 • ข้อมูล (Data)[/*]
 • สารสนเทศ (Information)[/*]
 • คำศัพท์สำคัญ[/*]
เก็งข้อสอบครูผู้ช่วยบทที่ 7 พร้อมเฉลย
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ เฉลยพร้อมอธิบา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3381

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ เฉลยพร้อมอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม เย็บแม้ก
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน 
การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน
ความรู้ด้านงบประมาณ 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/104

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)3
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5126

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
เจาะข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป 
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย 
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร
ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์
งานด้านสื่อสารมวลชน
การวางแผนประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ 
การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3. 
เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4. 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/118

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]
[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับศาลปกครอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/product/3738

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับศาลปกครอง
ผู้แต่ง : ธีรเดช นรัตถรักษา น.บ., น.บ.ท.
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : 2556
จำนวนหน้า: 168 หน้า
ISBN: 9786162371516
ขนาด : (มาตราฐาน) 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/90"

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)5
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเฉลย ปี 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3804

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเฉลย ปี 2561
รวบรวมและจัดทำโดย :สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ภารกิจ โครงสร้าง ภารกิจพาณิชย์จังหวัด 
เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
 เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
เจาะข้อสอบ Structure (ภาค โครงสร้าง/ไวยากรณ์)
เจาะข้อสอบ Vocabulary(ภาคคำศัพท์)
เจาะข้อสอบ ReadingComprehension (เนื้อเรื่องการอ่าน)
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0 
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/101

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

6
คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ภาค ก พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2523

คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ภาค ก พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 242 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
 
สารบัญ
 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
- แนวข้อสอบชุดที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
- เฉลยคำตอบ
- แนวข้อสอบชุดที่ 2 วิชาความสามารถทั่วไป
- เฉลยคำตอบ
- ข้อสอบพระราชบัญญัติบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- ตัวอย่างแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- เฉลยแนวข้อสอบ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
- ตัวอย่างแนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เฉลยแนวข้อสอบ
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ข้อสอบและแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- เฉลยคำตอบ
- แนวข้อสอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)7
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5119

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด : A4
9786164630857
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย
การบริหารจัดการ แผนงาน โครงการ 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
การประสานงาน 
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ความรู้เกี่ยวกับ Internet 
การใช้ Program MicrosoftWord พร้อมแนวข้อสอบ
การใช้ Program Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ 
การใช้ Program Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ 
การใช้ Program Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์
เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3.
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

ตัวอย่างเล่มนี้ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/68

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]
[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
คู่มือเนื้อหา+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเฉลย 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2948 

คู่มือเนื้อหา+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 237 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้า เล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/231

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
คู่มือ+แนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4594

คู่มือ+แนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

ตัวอย่างเล่มนี้ คู่มือ+แนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) พร้อมเฉลย


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/123

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฏหมาย) กรมท่าอากาศยาน พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4880 

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฏหมาย) กรมท่าอากาศยาน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา 
แนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา 
แนวข้อสอบพ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/100

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ สำนักงบประมาณ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2940

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ สำนักงบประมาณ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 331 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงบประมาณ
ประวัติสำนักงบประมาณ 
วิสัยทัศน์สำนักงบประมาณ 
พันธกิจสำนักงบประมาณ 
การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำนักงบประมาณ 
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
บทบาทหน้าที่ 
นโยบายและทิศทางการบริหาร 
จรรยาบรรณข้าราชการ 
 
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 
ส่วนที่ 3 ความรู้ในการวิเคราะห์นโยบาย แผนงานและโครงการ
นโยบาย
แผน (Plan)
โครงการ (Program)
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
เทคนิคในการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณแบบวางแผนวางโครงการ
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)
การวิจัยและการพัฒนาระบบงาน
การวิจัย 
การบริหารการพัฒนา 
 
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการเศรษฐกิจ การคลัง และงบประมาณ
การคลัง 
นโบบายเศรษฐกิจ การคลังและงบประมาณ 
การบริหารการคลัง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
นโยบายของรัฐบาล
 
ส่วนที่ 5 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ พรบ.การงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบ พรบ.เงินคงคลัง 2491 
แนวข้อสอบ พรบ.การบริหารนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง 
 
ตัวอย่าง ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ สำนักงบประมาณ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ พร้อมเฉลย


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/236

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 


12
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมการปกครอง พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5080

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมการปกครอง พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2561
จำนวนหน้า 331 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
เจาะข้อสอบการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
เจาะข้อสอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจ
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์
แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา 
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกกำนัน พ.ศ. 2524
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านพ.ศ. 2535
เจาะข้อสอบ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมทางอาญา 
เจาะข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง 
เจาะข้อสอบ กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง 
ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง 
ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ 

ตัวอย่างเล่มนี้ ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมการปกครอง


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/90

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]
[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

13
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ กรมป่าไม้ ตำแหน่งนิติกร พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1758

 
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ กรมป่าไม้ ตำแหน่งนิติกร พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2559
จำนวนหน้า 240 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ประวัติความกรมป่าไม้
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2 ชุด
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535 ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการเลือกข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมเป็น อ.ก.พ. วิสามัญเพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ หรือการร้องทุกข์
วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าไม้
  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ
  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สวนป่า
 
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/104

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

14
คู่มือ+แนวข้อสอบ ครู กทม. ความสามารถทั่วไป ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฎิบัติของวิชาชีพครู

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/890

คู่มือ+แนวข้อสอบ ครู กทม. ความสามารถทั่วไป ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฎิบัติของวิชาชีพครู พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 323 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ภาคความรู้ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถด้านเหตุผล
แนวข้อสอบ ด้านตัวเลข
แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
แนวข้อสอบ แผนภาพเชิงตรรกศาสตร์
แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย
ภาคความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย
แนวข้อสอบ การสะกดคำ
แนวข้อสอบ การอ่านคำ
แนวข้อสอบ การใช้คำและความหมายของคำ 
แนวข้อสอบ คำราชาศัพท์
แนวข้อสอบ โวหารภาพพจน์ 
แนวข้อสอบ โวหารการเขียน 
แนวข้อสอบ การเรียงลำดับ
แนวข้อสอบ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
แนวข้อสอบ เรื่องการใช้คำไม่ถูกต้อง
แนวข้อสอบ ทักษะการใช้ภาษา
แนวข้อสอบ เรื่องการทำความเข้าใจบทความ
แนวข้อสอบภาษาไทยชุดที่ 1
แนวข้อสอบภาษาไทยชุดที่ 2
ภาคความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
วินัยและการรักษาวินัยของครู
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
สมรรถนะวิชาชีพครู
แนวข้อสอบ ชุดที่1 เจตคติต่อวิชาชีพ
แนวข้อสอบ ชุดที่2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวข้อสอบ ชุดที่3 จริยธรรมและค่านิยม
แนวข้อสอบ ชุดที่4 ความมีวินัย และการรักษาวินัย


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
ไฟล์ eBook คู่มือ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4921

ไฟล์ eBook คู่มือ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ความรู้เบื้องต้นกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
MicrosoftWord พร้อมแนวข้อสอบ 
Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ 
Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ
Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ 
ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคล
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
เจาะข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เจาะข้อสอบ งานทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ งานทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ งานทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.
เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อมและความรู้เกี่ยวกับ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/239

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 902
พื้นที่โฆษณา ขนาด 985x100 พิกเซล
ติดต่อ 087-693-9740 Line butsaba- มีเครื่องหมายขีด